Odtlačok - informácie podľa
§ 5 TMG

ROTOX GmbH
Na športovom ihrisku 2
56858 Grenderich

Tel.: +49 (0) 2673 981-0
Fax: +49 (0) 2673 981 - 119

E-mail: info@rotox.com
Internet: www.rotox.com

Sídlo spoločnosti: Brechen
Okresný súd Limburg HRB č. 5303
Daňové číslo: 020 225 63224
IČ DPH: DE 250 340 864

výkonný riaditeľ:
Uli Eisenbach
Andreas Klein
Hans Werner Wehr

Online riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online na https://ec.europa.eu/consumers..., ktorú môžu spotrebitelia využiť na riešenie sporu a na ktorej možno nájsť ďalšie informácie o predmete riešenia sporov.

Mimosúdne riešenie sporov

V prípade sporu so spotrebiteľom nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym senátom.

Právne upozornenie:

Celý obsah webovej stránky ROTOX GmbH je chránený autorským právom. Vstupom na webovú stránku ROTOX GmbH súhlasíte s tým, že budete sťahovať alebo tlačiť obsah iba na osobné, nekomerčné účely. Značky autorských práv sa nesmú odstraňovať. Kopírovanie, sťahovanie, ukladanie (na všetky médiá), preberanie alebo zmena obsahu webovej stránky ROTOX GmbH na akýkoľvek účel je povolené len s písomným súhlasom ROTOX GmbH.

ROTOX GmbH vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie dôvernosti a presnosti prezentovaných informácií. Napriek tomu spoločnosť ROTOX GmbH nezodpovedá za žiadne straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené so vstupom, používaním, výkonom alebo výskumom na webovej stránke ROTOX GmbH alebo na pridružených webových stránkach.

Všetky ponuky sú nezáväzné. ROTOX GmbH si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne alebo natrvalo zastaviť publikovanie bez predchádzajúceho upozornenia. Okresný súd v Hamburgu rozhodol 12. mája 1998, že pridaním odkazu môžete byť spoluzodpovední za obsah prepojenej stránky. Tomu sa dá podľa okresného súdu zabrániť len výslovným dištancovaním sa od tohto obsahu. ROTOX GmbH ponúka na svojej domovskej stránke odkazy na iné stránky na internete. Pre všetky tieto odkazy platí: "ROTOX GmbH výslovne zdôrazňuje, že nemáme žiadny vplyv na dizajn a obsah prepojených stránok. Preto sa týmto výslovne dištancujeme od obsahu všetkých prepojených stránok na celej domovskej stránke ROTOX GmbH, vrátane všetky podstránky. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy na našej domovskej stránke a na celý obsah stránok, na ktoré vedú odkazy alebo bannery spoločnosti ROTOX GmbH.

Ak je na webovej stránke možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy), zadávanie týchto údajov prebieha dobrovoľne. Používanie a platenie všetkých ponúkaných služieb je povolené - pokiaľ je to technicky možné a primerané - bez uvedenia takýchto údajov alebo pod uvedením anonymizovaných údajov alebo pseudonymu. Použitie kontaktných údajov uverejnených v tiráži alebo porovnateľných informácií, ako sú poštové adresy, telefónne a faxové čísla, ako aj e-mailové adresy, tretími stranami na zasielanie informácií, ktoré neboli výslovne vyžiadané, nie je povolené. Výslovne si vyhradzujeme právo podniknúť právne kroky proti odosielateľom takzvaných spamových e-mailov, ktorí porušujú tento zákaz.

Pokiaľ je to možné, naši technickí pracovníci vám pomôžu priamo s naším nástrojom na vzdialenú údržbu Webcontrol. Stačí stiahnuť a kontaktovať.