Warunki sprzedaży i dostawy

1. Ważność naszych warunków sprzedaży i dostaw Obowiązują wyłącznie nasze warunki sprzedaży i dostawy. Nie uznajemy warunków klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków sprzedaży, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na ich ważność na piśmie. Nasze warunki sprzedaży obowiązują również wtedy, gdy realizujemy dostawę do klienta bez zastrzeżeń, wiedząc, że warunki klienta są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków sprzedaży.

2. Oferty Oferty z naszej strony są zawsze niewiążące i mogą być w każdej chwili odwołane do momentu otrzymania przez klienta akceptacji.

3. Potwierdzenia zamówień, zmiany zakresu usług Zamówienia uważa się za przyjęte dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia. O zakresie i warunkach dostawy decyduje nasze pisemne potwierdzenie zamówienia. Odstępstwa w potwierdzeniu zamówienia od wcześniej zawartych umów uważa się za zaakceptowane, jeśli klient nie zgłosi pisemnego sprzeciwu w ciągu dwóch dni roboczych od jego otrzymania. Zastrzegamy sobie prawo do odstępstw od uzgodnionego zakresu usług, które wynikają z uwzględnienia zmian w obowiązujących normach prawnych lub technicznych. Żądania zmian klienta w zakresie treści usług, które mają być świadczone po zawarciu umowy (np. Przebudowa lub rozbudowa) rozpatrujemy w zakresie naszych zdolności operacyjnych i wyłącznie za odrębną opłatą zgodnie z naszą odrębną ofertą lub naszymi cenami obowiązującymi w momencie akceptacji żądań zmiany.

4. Prawa własności komercyjnej Zastrzegamy sobie prawa majątkowe i prawa autorskie do zdjęć, rysunków lub innych dokumentów, które klient otrzyma przed zawarciem umowy. Nie wolno ich udostępniać osobom trzecim. Klient przed przekazaniem ich osobom trzecim wymaga naszej wyraźnej pisemnej zgody. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania dokładności informacji i materiałów dostarczonych przez klienta. Nie odpowiadamy za naruszenie praw majątkowych osób trzecich w przypadku maszyn wykonanych według specyfikacji, rysunków lub szkiców podanych przez klienta. Jeśli z tego powodu osoby trzecie wysuną przeciwko nam roszczenia, kupujący zwolni nas w całości z takich roszczeń.

5. Ceny Nasze ceny nie zawierają podatku VAT. O ile nie uzgodniono inaczej, podane ceny są cenami loco zakład, bez opakowania, transportu, ubezpieczenia transportowego, montażu lub uruchomienia. Zastrzegamy sobie prawo do obliczenia cen obowiązujących w dniu dostawy, jeśli dostawa ma nastąpić później niż cztery miesiące po potwierdzeniu zamówienia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy ceny materiałów, płace lub inne czynniki kosztowe wzrosły od czasu zawarcia umowy lub gdy okoliczności, za które nie odpowiadamy, powodują wzrost kosztów produkcji lub sprzedaży.

6. Warunki płatności O ile nie uzgodniono inaczej, płatność należy uregulować gotówką bez potrąceń, a mianowicie: 1/3 wartości dostawy przy zamówieniu, 1/3 wartości dostawy, gdy poinformujemy nas, że towar jest gotowy do wysyłki, 1/3 30 dni od daty wystawienia faktury. Tylko płatności gotówkowe i przelewy są uznawane za płatności gotówkowe. Jeżeli kupujący zalega z płatnością, jesteśmy uprawnieni do żądania odsetek za zwłokę w wysokości 3 procent rocznie powyżej ustawowej stopy procentowej za zwłokę. Jeśli jesteśmy w stanie udowodnić wyższą szkodę spowodowaną opóźnieniem, mamy prawo do tego dochodzić. Klient zastrzega sobie prawo do udokumentowania niewielkich uszkodzeń. W przypadku zwłoki klienta w płatności wszystkie roszczenia, w tym roszczenia odroczone, stają się natychmiast wymagalne.

7. Potrącenie, prawo zatrzymania Klient ma prawo do potrącenia lub prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są prawomocne, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Ponadto jest on uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

8. Czas dostawy, dostawy częściowe Termin dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia. Należy przestrzegać, jeśli przedmiot dostawy opuścił fabrykę przed upływem terminu ważności lub zgłoszono gotowość do wysyłki. Uzgodnione z klientem zmiany treści usług prowadzą do anulowania uzgodnionych terminów i terminów dostaw, chyba że uzgodniono inaczej. Przestrzeganie naszego obowiązku dostawy zakłada terminowe lub prawidłowe wypełnienie zobowiązań klienta (np. Terminowe otrzymanie uzgodnionych zaliczek, terminowe dostarczenie dokumentów, które ma uzyskać klient, pozwolenia, informacje techniczne dotyczące detali lub robót)

Jeśli to możliwe, nasz personel techniczny pomoże bezpośrednio za pomocą naszego narzędzia do zdalnej konserwacji Webcontrol. Po prostu pobierz i skontaktuj się z nami.