Ochrona danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umów cywilno-prawnych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

F.M. Rotox Sp. z o. o., z siedzibą w Zieleniec 69, 46-034 Pokój, zwana dalej „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych mail: ado@rotox.com

 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
  i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wynikającym z prawa, a także w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących obowiązków podatkowych.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz firmy informatyczne współpracujące z Administratorem w zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej, firmy kurierskie i pocztowe w zakresie korespondencji, firmy przewozowe inne podmioty uczestniczące w realizacji zadań administratora.

Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich zdań w związku ze współpracą z administratorem.

 • Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Następnie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

9) Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 • Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 • Administrator z zasady nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim, może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania zawartej umowy, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców posiadających siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jeśli to możliwe, nasz personel techniczny pomoże bezpośrednio za pomocą naszego narzędzia do zdalnej konserwacji Webcontrol. Po prostu pobierz i skontaktuj się z nami.

Rotox Webcontrol

Download for Mac