Podmienky predaja a dodania

1. Platnosť našich predajných a dodacích podmienok

Naše predajné a dodacie podmienky platia výlučne. Nerozpoznávame zmluvné podmienky zákazníka, ktoré sú v rozpore s našimi predajnými podmienkami alebo sa od nich odlišujú, pokiaľ sme výslovne písomne ​​nesúhlasili s ich platnosťou. Naše predajné podmienky platia aj vtedy, ak dodanie zákazníkovi vykonáme bez výhrad s vedomím, že obchodné podmienky zákazníka sú v rozpore s našimi obchodnými podmienkami alebo sa od nich odlišujú.

2 ponuky

Ponuky z našej strany sú vždy nezáväzné a je možné ich kedykoľvek odvolať, kým zákazník nedostane súhlas.

3. Potvrdenia objednávky, zmeny rozsahu služieb

Objednávky sa považujú za prijaté až po písomnom potvrdení objednávky. Naše písomné potvrdenie objednávky je rozhodujúce pre rozsah a podmienky dodávky. Odchýlky v potvrdení objednávky od predtým uzatvorených zmlúv sa považujú za schválené, ak zákazník písomne ​​nevznesie námietku do dvoch pracovných dní od prijatia. Vyhradzujeme si právo odchýliť sa od dohodnutého rozsahu služieb z dôvodu zmien povinných zákonných alebo technických noriem. Považujeme požiadavky zákazníka na zmenu v súvislosti s obsahom služieb, ktoré majú byť poskytnuté po uzavretí zmluvy (napr. Práce na prestavbe alebo rozšírení) v rámci našich prevádzkových kapacít a len za oddelenú platbu v súlade s našou samostatnou ponukou alebo našimi ceny platné v čase prijatia požiadaviek na zmenu.

4. Práva priemyselného vlastníctva

Vyhradzujeme si vlastnícke práva a autorské práva k ilustráciám, výkresom alebo iným dokumentom, ktoré zákazník dostane pred uzavretím zmluvy. Nesmú byť sprístupnené tretím stranám. Pred ich postúpením tretím osobám vyžaduje zákazník náš výslovný písomný súhlas. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, nie sme povinní kontrolovať správnosť informácií a materiálov poskytnutých zákazníkom. Nezodpovedáme za akékoľvek porušenie vlastníckych práv tretích strán v prípade strojov, ktoré sú vyrobené podľa špecifikácií, výkresov alebo náčrtkov poskytnutých zákazníkom. Ak sú z tohto dôvodu voči nám uplatňované nároky tretími stranami, kupujúci nás musí v plnom rozsahu od takýchto nárokov oslobodiť.

5. Ceny

Naše ceny sú bez DPH. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, uvedené ceny platia zo závodu, bez balenia, dopravy, poistenia dopravy, montáže alebo uvedenia do prevádzky. Vyhradzujeme si právo vypočítať ceny platné v deň dodania, ak sa má dodanie uskutočniť neskôr ako štyri mesiace po potvrdení objednávky. To platí najmä vtedy, ak ceny materiálu, mzdy alebo iné nákladové faktory od uzavretia zmluvy vzrástli alebo ak okolnosti, za ktoré nie sme zodpovední, predražujú výrobu alebo predaj.

6. Spôsoby platby

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platba sa má uskutočniť v hotovosti bez akýchkoľvek zrážok, a to: 1/3 hodnoty dodávky pri objednávke, 1/3 hodnoty dodávky, keď nás informujú, že tovar je pripravený na odoslanie, 1/3 30 dní po dátume faktúry. Za hotovostné platby sa považujú iba platby v hotovosti a prevody. Ak zákazník nespláca platbu, sme oprávnení požadovať úrok z omeškania vo výške 3 percentá ročne nad zákonom stanovenú úrokovú sadzbu z omeškania. Ak sme schopní preukázať vyššie škody spôsobené štandardne, sme oprávnení to uplatniť. Zákazník si vyhradzuje právo poskytnúť dôkaz o menšom poškodení. V prípade omeškania platby zákazníkom sú všetky nároky vrátane odložených nárokov splatné okamžite.

7. Vyrovnanie, zádržné práva

Zákazník má právo na započítanie alebo zadržanie len vtedy, ak boli jeho vzájomné nároky právoplatne zistené, sú nesporné alebo boli uznané nami. Okrem toho je oprávnený uplatňovať zádržné právo iba vtedy, ak je vzájomný nárok založený na rovnakom zmluvnom vzťahu.

8. Dodacia lehota, čiastočné dodávky

Dodacia lehota začína odoslaním potvrdenia objednávky. Vyhovuje sa tomu, ak dodaný tovar opustil továreň do uplynutia jeho platnosti alebo bola oznámená pripravenosť na odoslanie. Zmeny obsahu služby dohodnuté so zákazníkom vedú k zrušeniu dohodnutých termínov a termínov dodania, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Súlad s našou dodacou povinnosťou predpokladá včasné alebo riadne splnenie povinností zákazníka (napr. Včasné prijatie dohodnutých záloh, včasné poskytnutie dokumentov, ktoré má zákazník obstarať, povolenia, technické informácie o obrobkoch alebo vzorkách obrobkov). Naša dodacia lehota sa primerane predlžuje v prípade neskorého alebo nesprávneho plnenia povinností zákazníka alebo v prípade nepredvídaných prekážok, stav: 02/01/2021, bez ohľadu na to, či v našej továrni alebo u našich subdodávateľov (napr. prevádzkové poruchy, štrajky, meškanie dodávok surovín atď.). Nezodpovedáme ani za vyššie uvedené okolnosti, ak k nim dôjde počas už existujúceho oneskorenia. Čiastkové dodávky sú prípustné, ak sa dodávajú úplné jednotky alebo nezávislé jednotlivé komponenty.

9. Dodávka s inštaláciou

Ak je zmluvne dohodnuté, že dodaciu položku máme postaviť u nás na mieste určenom zákazníkom, platí nasledujúce: Všetky stavebné práce (vrátane dodávky energie) musia byť dokončené pred začatím inštalácie, aby bolo možné inštaláciu vykonať začala bezprostredne po dodaní a vykonáva sa bez prerušenia. Zákazník musí poskytnúť suchú, svetlú a uzamykateľnú miestnosť na skladovanie súčastí strojov, materiálu, nástrojov atď. Pri inštalácii musí zákazník na vlastné náklady zabezpečiť pomocný personál a ďalšie zariadenia a materiály potrebné na inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Zákazník je povinný uhradiť cestovné náklady a ubytovanie, ako aj denné sadzby platné v čase uvedenia zoznamu zamestnancov, ktorých zamestnávame. Položka 8 odsek 2 sa primerane vzťahuje na oneskorenia pri zriaďovaní.

10. Oneskorenie dodávky

V prípade omeškania z dôvodu jednoduchej nedbalosti je naša zodpovednosť obmedzená na zmluvne typické, primerane predvídateľné škody alebo zmluvne typické výdavky zákazníka. Okrem toho sú tieto nároky opäť obmedzené na 25% čistej hodnoty dodania. Ak sa dodanie oneskorí po dátume splatnosti, zákazník nám môže stanoviť primeranú lehotu na doručenie, po ktorej je zákazník oprávnený po neúspešnom uplynutí platnosti odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ nám zákazník neoznámi svoj odstúpenie, máme nárok na plnenie aj po uplynutí termínu stanoveného zákazníkom. Zákazník je povinný bezodkladne vykonať všetky opatrenia vedúce k zníženiu škôd. Úhrada akejkoľvek dohodnutej zmluvnej pokuty už nie je uplatniteľná, ak je zákazník v omeškaní so záväzkom, ktorý mu ukladá.

11. Náklady na skladovanie, prevzatie rizika

Ak je zákazník v omeškaní s prijatím alebo ak sa oneskorí výrobný čas, pretože si zákazník nesplní svoje povinnosti, alebo ak sa zásielka na žiadosť zákazníka oneskorí, náklady na skladovanie budú paušálne s polovicou percent z fakturovanej sumy za každý týždeň. Zákazník môže slobodne poskytnúť dôkaz o nižších nákladoch. Riziko náhodnej straty alebo náhodného znehodnotenia zakúpenej položky prechádza na zákazníka v čase, keď zákazník nedodržal prijatie. Zásielka je vždy zo závodu na náklady a riziko zákazníka vrátane dodávok vlastnými vozidlami spoločnosti. Balenie je účtované v cene. Na žiadosť zákazníka bude zásielka poistená proti rozbitiu, preprave, požiaru a škodám spôsobeným vodou na náklady zákazníka.

12. Výhrada vlastníctva

Dodaný tovar zostáva naším vlastníctvom, kým nie sú všetky naše nároky vrátane budúcich nárokov vyplývajúcich z obchodného vzťahu so zákazníkom uhradené v plnej výške. Ak hodnota cenných papierov existujúcich prostredníctvom výhrady vlastníctva presiahne náš nárok na zabezpečenie o 20%, na žiadosť zákazníka uvoľníme tovar podľa vlastného uváženia. Tovar nesmie byť založený ani zabezpečený, pokiaľ nie je úplne zaplatený bez nášho súhlasu. Ak dôjde k ďalšiemu predaju, môže sa to uskutočniť iba s výhradou vlastníctva. Spracovanie alebo transformácia prebieha vždy pre nás ako výrobcu, ale bez akéhokoľvek záväzku voči nám. Ak naše spoluvlastníctvo zanikne pripojením, je to už dohodnuté teraz

13. Zodpovednosť za materiálne a právne vady

1. Za materiálne a právne chyby novo vyrobeného tovaru zodpovedáme nasledovne:

a) Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, zodpovedáme za materiálne a právne vady po dobu 12 mesiacov od prenosu rizika. Bez ohľadu na vetu 1 platí zákonná záručná doba, ak ide o právnu vadu, ktorá existuje v skutočnom práve tretej osoby, na základe ktorej je možné požadovať vrátenie tovaru. Zákonná záručná doba platí aj v prípade úmyselného úmyslu a hrubej nedbalosti za predpokladu, že sme podvodne skryli vadu alebo sme na tovar prevzali záruku trvanlivosti alebo kvality. Stav: 01.02.2021

b) Zákazník musí zrejmé vady nahlásiť ihneď, najneskôr však do dvoch týždňov od doručenia. Ostatné chyby je potrebné nahlásiť ihneď po zistení. Oznámenie musí byť urobené písomne. K nej musí byť priložený zrozumiteľný popis závady. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré neboli včas nahlásené.

c) Sme oprávnení podľa vlastného uváženia odstrániť vady v primeranej lehote opravou alebo dodaním tovaru bez vád. Sme oprávnení vykonať zmeny tovaru, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu vád, za predpokladu, že sa tým nezmení zmluvná služba viac ako len bezvýznamne. Príslušné diely nám majú byť zaslané na našu žiadosť. Náklady na opravu alebo náhradnú dodávku znášame, ak sa ukáže, že reklamácia je oprávnená. Ak sa náklady zvýšia, pretože tovar - ak je zákazníkom koncový zákazník - je dovezený na iné miesto, ako je dohodnutá dodacia adresa, alebo sa nepoužíva podľa určenia, alebo - ak je zákazník predajcom - tovar je dovezený mimo EÚ alebo sa nepoužívajú podľa určenia, dodatočné náklady znáša zákazník. Na stroje alebo časti strojov, ktoré v rámci záruky vymieňame, opravujeme alebo vymieňame, sa nevzťahuje žiadna samostatná záruka. Záruka na poskytnutú náhradu končí uplynutím záručnej doby na pôvodne dodaný tovar.

d) Ak odstránenie vád nakoniec zlyhá, zákazník môže požadovať zníženie odmeny v súlade so zákonnými ustanoveniami alebo môže od príslušnej objednávky odstúpiť. Odstúpenie je vylúčené, ak je hodnota alebo vhodnosť tovaru len nevýznamne znížená, ako je to v prípade, ak je zákazník v omeškaní s prijatím alebo je za vadu zodpovedný predovšetkým on. Strany sa dohodli, že vzhľadom na zložitosť tovaru môžu byť na odstránenie vady potrebné viac ako dva pokusy o nápravu.

e) Pokiaľ nám zákazník neoznámi svoju rezignáciu, máme nárok na plnenie aj po uplynutí termínu stanoveného zákazníkom.

f) Akékoľvek nároky na náhradu škody alebo náhradu výdavkov zo strany zákazníka sú - s výnimkou prípadu úmyselného úmyslu alebo hrubej nedbalosti - obmedzené na náhradu takých škôd alebo výdavkov, ktoré boli zvyčajne predvídateľné.

g) Ak sa ukáže, že záručný prípad neexistoval, zákazník musí nahradiť nami poskytnuté služby podľa našich všeobecných cien platných v čase poskytnutia služby. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie ani na škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo nadmerným používaním zákazníkom. Akékoľvek zmeny alebo opravy vykonané zákazníkom alebo treťou stranou bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu rušia našu zodpovednosť, pokiaľ zákazník nepreukáže, že vada nebola spôsobená zmenou. Na vykonanie všetkých zmien alebo opráv, ktoré považujeme za potrebné, ako aj na dodávku náhradných dielov, nám musí zákazník bezplatne poskytnúť potrebný čas a príležitosť počas bežných pracovných hodín a na základe našej žiadosti poskytnúť k dispozícii príslušný počet pomocných zamestnancov. ; V opačnom prípade sme oslobodení od záručnej povinnosti a zákazník je povinný vybaviť všetky nevyrovnané reklamácie v plnom rozsahu. Zákazník je povinný sám vykonávať opravy v primeranom rozsahu v súlade s našimi pokynmi.

h) Ak si zákazník nesplní svoje platobné povinnosti podľa tejto zmluvy, zbavuje nás to akejkoľvek povinnosti ručiť počas trvania tohto zlyhania.

2. Za materiálne a právne vady použitého tovaru zodpovedáme nasledovne:

a) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zodpovedáme iba za materiálne a právne vady použitého tovaru za úmysel a hrubú nedbalosť, ako aj za splnenie akejkoľvek doby použiteľnosti alebo podobne, ktorú sme poskytli

b) Pokiaľ sme vykonali generálnu opravu použitého tovaru, zodpovedáme za vady repasovaných dielov po dobu 12 mesiacov, a to aj bez úmyslu alebo hrubej nedbalosti. Ktoré diely generálne opravujeme, nájdete v popise produktu. Bez ohľadu na vetu 1 platí zákonná záručná doba, ak ide o právnu vadu, ktorá existuje v skutočnom práve tretej osoby, na základe ktorej je možné požadovať vrátenie repasovanej súčiastky.

c) V prípade vecných chýb je zodpovednosť v každom prípade obmedzená na opravu alebo výmenu chybných dielov.

14. Rezervácia výberu

V prípade nepredvídaných udalostí a v prípade, že následne nebude možné vykonať objednávku, máme právo úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy. Ak sa po uzavretí kúpnej zmluvy dozvieme, že zákazník je v nepriaznivej finančnej situácii, môžeme s prihliadnutím na výdavky, ktoré sme vynaložili, požadovať zabezpečenie protihodnoty alebo od zmluvy odstúpiť.

15. Zodpovednosť

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach predaja a dodania stanovené inak, naša zodpovednosť za porušenie povinností je obmedzená nasledovne:

a) Plne zodpovedáme za úmysel a hrubú nedbalosť zo strany nás, našich zákonných zástupcov alebo zástupných zástupcov, ako aj za škody vyplývajúce z poranenia života, končatín alebo zdravia, od 01.02.2021, ktoré sú založené na porušenie povinností, ktoré musíme my, naši štatutárni zástupcovia alebo zástupcovia zastupovať.

b) Zodpovedáme za iné zavinené porušenia základných zmluvných povinností bez ohľadu na právny dôvod. Akékoľvek zákonné právo na odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka zostáva nedotknuté, ale inak zodpovedáme iba za výšku typicky predvídateľnej škody alebo typicky predvídateľných nákladov.

c) V opačnom prípade je zodpovednosť vylúčená.

d) Pokiaľ zodpovedáme podľa odseku b), zodpovednosť je obmedzená na sumu, na ktorú sa vzťahuje naše poistenie verejnej zodpovednosti.

e) Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti platia aj v prospech našich zamestnancov.

f) Ustanovenia zákona o zodpovednosti za výrobky zostávajú nedotknuté.

16. Požiadavka písomnej formy

Neboli uzavreté žiadne ústne dohody. Zmeny zmluvných dohôd sú platné iba vtedy, ak sú písomne ​​potvrdené.

17. Klauzula o oddeliteľnosti

Zmluva zostáva záväzná, aj keď sú niektoré jej ustanovenia neúčinné. Neúčinné ustanovenie sa potom musí nahradiť alebo doplniť tak, aby sa dosiahol zamýšľaný hospodársky účel.

18. Miesto jurisdikcie

Miestom jurisdikcie všetkých sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy je Limburg. Okrem toho sme oprávnení žalovať zákazníka v mieste jeho jurisdikcie.

19. Rozhodné právo

Na zmluvu sa vzťahuje právo Spolkovej republiky Nemecko. Uplatniteľnosť predajného práva OSN je vylúčená.

Pokiaľ je to možné, naši technickí pracovníci vám pomôžu priamo s naším nástrojom na vzdialenú údržbu Webcontrol. Stačí stiahnuť a kontaktovať.