Ochrana dát

Osobné údaje (ďalej väčšinou len „údaje“) spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu a za účelom poskytnutia funkčnej a užívateľsky prívetivej webovej stránky vrátane jej obsahu a služieb, ktoré sú tam ponúkané.

Podľa článku 4 č. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679, tj. Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“), „spracovanie“ je akýkoľvek proces, ktorý sa vykonáva s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov alebo akákoľvek taká séria procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, usporiadanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo zmena, čítanie, dopytovanie, používanie, zverejňovanie prostredníctvom prenosu, šírenia alebo akákoľvek iná forma poskytovania, porovnávania alebo spájania, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

Nasledujúcim vyhlásením o ochrane údajov vás informujeme najmä o druhu, rozsahu, účele, trvaní a právnom základe spracúvania osobných údajov, pokiaľ sa o účeloch a prostriedkoch spracúvania rozhodujeme buď sami, alebo spoločne s inými. Ďalej vás budeme nižšie informovať o komponentoch tretích strán, ktoré používame na účely optimalizácie a na zvýšenie kvality používania, pokiaľ tretie strany spracúvajú údaje na vlastnú zodpovednosť.

Naše zásady ochrany osobných údajov majú nasledujúcu štruktúru:

I. Informácie o nás ako prevádzkovateľovi

II. Práva používateľov a dotknutých osôb

III. Informácie o spracovaní údajov

I. Informácie o nás ako prevádzkovateľovi

Zodpovedným poskytovateľom týchto webových stránok v zmysle zákona o ochrane údajov je:

ROTOX GmbH

Vo Flachsau 10

Lámanie 65611

E -mail: datenschutz@rotox.com

II. Práva používateľov a dotknutých osôb

Vzhľadom na nižšie podrobnejšie popísané spracovanie údajov majú používatelia a dotknuté osoby právo

na potvrdenie, či sa spracúvajú údaje, ktoré sa vás týkajú, na informácie o spracovaných údajoch, na ďalšie informácie o spracúvaní údajov a na kópie údajov (pozri tiež článok 15 GDPR);

opraviť alebo doplniť nesprávne alebo neúplné údaje (pozri tiež článok 16 GDPR);

na okamžité vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú (porovnaj tiež článok 17 GDPR), alebo alternatívne, ak je požadované ďalšie spracovanie v súlade s článkom 17 ods. 3 GDPR, na obmedzenie spracúvania v súlade s článkom 18 GDPR ;

prijímať údaje, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli, a tieto údaje prenášať iným poskytovateľom / zodpovedným osobám (pozri tiež článok 20 GDPR);

podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že údaje, ktoré sa ho týkajú, sú poskytovateľom spracúvané v rozpore s predpismi na ochranu údajov (porovnaj tiež článok 77 GDPR).

Poskytovateľ je okrem toho povinný upozorniť všetkých príjemcov, ktorým poskytovateľ údaje odhalil, na akúkoľvek opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracúvania, ku ktorému dochádza na základe ustanovení článku 16, 17 ods. 1, 18 GDPR. Táto povinnosť však neexistuje, ak je toto oznámenie nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie. Bez ohľadu na to má užívateľ právo na informácie o týchto príjemcoch.

Podľa článku 21 GDPR majú používatelia a dotknuté osoby tiež právo namietať proti budúcemu spracovaniu údajov, ktoré sa ich týkajú, za predpokladu, že údaje spracováva poskytovateľ v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR. . Povolená je najmä námietka proti spracovaniu údajov na účely priamej reklamy.


III. Informácie o spracovaní údajov

Vaše údaje spracúvané pri používaní našej webovej stránky budú vymazané alebo zablokované, akonáhle prestane platiť účel uloženia, vymazanie údajov nie je v rozpore so žiadnymi zákonnými požiadavkami na uchovávanie a nižšie nie sú uvedené žiadne ďalšie informácie o jednotlivých metódach spracovania.

Údaje servera

Z technických dôvodov, predovšetkým kvôli zaisteniu bezpečnej a stabilnej webovej stránky, váš internetový prehliadač prenáša údaje k nám alebo k nášmu poskytovateľovi webového priestoru. Tieto takzvané súbory denníka servera zaznamenávajú typ a verziu vášho internetového prehliadača, operačný systém, webovú stránku, z ktorej ste prešli na našu webovú stránku (URL sprostredkovateľa), webové stránky našich webových stránok, ktoré navštevujete, dátum a čas príslušného prístupu, ako aj IP adresu internetového pripojenia, z ktorého sa naša webová stránka používa.

Takto zozbierané údaje sú dočasne uložené, ale nie spoločne s inými údajmi od vás.

Toto ukladanie prebieha na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní, stabilite, funkčnosti a zabezpečení našich webových stránok.

Pokiaľ nie je na účely dôkazov potrebné ďalšie uchovávanie, údaje budú vymazané najneskôr po siedmich dňoch. V opačnom prípade budú údaje úplne alebo čiastočne vylúčené z vymazania, kým sa incident objasní.

Cookies

a) Session cookies / session cookies

Na našich webových stránkach používame takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory alebo iné technológie ukladania, ktoré ukladá a ukladá do vášho zariadenia internetový prehliadač, ktorý používate. Tieto súbory cookie spracúvajú na individuálnom základe určité informácie o vás, napríklad údaje o vašom prehliadači alebo polohe alebo vašu IP adresu.

Toto spracovanie robí našu webovú stránku užívateľsky príjemnejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou, pretože spracovanie umožňuje napríklad reprodukciu našich webových stránok v rôznych jazykoch alebo ponuku funkcie nákupného košíka.

Právnym základom tohto spracovania je článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR za predpokladu, že tieto súbory cookie sa používajú na spracovanie údajov na účely uzatvorenia alebo spracovania zmlúv.

Pokiaľ spracovanie neslúži na iniciovanie alebo spracovanie zmluvy, náš oprávnený záujem spočíva v zlepšení funkčnosti našich webových stránok. Právnym základom je potom článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Keď zavriete svoj internetový prehliadač, tieto súbory cookie relácie sa odstránia.

b) Súbory cookie tretích strán

Naše webové stránky môžu tiež používať súbory cookie partnerských spoločností, s ktorými spolupracujeme, za účelom reklamy, analýzy alebo zlepšenia funkčnosti našich webových stránok.

Bližšie informácie o tomto nájdete v nasledujúcich informáciách, najmä o účeloch a právnom základe spracúvania takýchto súborov cookie tretích strán.

c) možnosť eliminácie

Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť alebo obmedziť nastavenie svojho internetového prehliadača. Cookies, ktoré už boli uložené, môžete tiež kedykoľvek odstrániť. Kroky a opatrenia potrebné na tento účel však závisia od konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate. Ak máte akékoľvek otázky, použite funkciu pomocníka alebo dokumentáciu svojho internetového prehliadača alebo sa obráťte na jeho výrobcu alebo podporu. V prípade takzvaných flash cookies však nie je možné spracovaniu zabrániť prostredníctvom nastavení prehliadača. Namiesto toho musíte zmeniť nastavenie prehrávača Flash. Kroky a opatrenia, ktoré sú na to potrebné, závisia aj od konkrétneho prehrávača Flash, ktorý používate. Ak máte akékoľvek otázky, použite funkciu pomocníka alebo dokumentáciu svojho prehrávača Flash Player alebo sa obráťte na výrobcu alebo používateľskú podporu.

Pokiaľ však inštalácii cookies zabránite alebo ju obmedzíte, môže to znamenať, že nie všetky funkcie našich webových stránok je možné využívať v plnom rozsahu.

Funkcia zákazníckeho účtu / registrácie

Pokiaľ si u nás vytvoríte zákaznícky účet prostredníctvom našej webovej stránky, údaje, ktoré ste zadali pri registrácii (napr. Vaše meno, adresa alebo e-mailová adresa), použijeme výlučne na predzmluvné služby, na plnenie zmluvy alebo na účel starostlivosti o zákazníkov (napríklad aby sme vám poskytli prehľad vašich predchádzajúcich objednávok u nás alebo aby sme vám mohli ponúknuť takzvanú funkciu memo) zozbierajte a uložte. Súčasne s časom uložíme IP adresu a dátum vašej registrácie. Tieto údaje samozrejme nebudú poskytnuté tretím stranám.

V rámci ďalšieho registračného procesu získate váš súhlas s týmto spracovaním a bude sa odkazovať na toto vyhlásenie o ochrane údajov. Nami zozbierané údaje budú použité len na poskytnutie zákazníckeho účtu.

Ak súhlasíte s týmto spracovaním, právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR.

Ak otvorenie zákazníckeho účtu slúži aj na predzmluvné opatrenia alebo plnenie zmluvy, právnym základom tohto spracovania je tiež článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR.

Súhlas, ktorý sme dostali na otvorenie a udržiavanie zákazníckeho účtu, je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti v súlade s článkom 7 ods. 3 GDPR. Jediné, čo musíte urobiť, je informovať nás o svojom odvolaní.

Údaje zhromaždené v tejto súvislosti budú vymazané, akonáhle spracovanie už nebude potrebné. Pri tom však musíme dodržať doby uchovávania podľa daňového a obchodného práva.

Spravodaj

Pokiaľ sa zaregistrujete k odberu nášho bezplatného spravodajcu, budú nám zaslané údaje, ktoré ste za týmto účelom požadovali, tj. Vaša e -mailová adresa a - voliteľne - vaše meno a adresa. Súčasne ukladáme IP adresu internetového pripojenia, z ktorého pristupujete na naše webové stránky, ako aj dátum a čas vašej registrácie. V rámci ďalšieho procesu registrácie získame váš súhlas so zasielaním noviniek, podrobne popíšeme obsah a odkazujeme na toto vyhlásenie o ochrane údajov. Takto zozbierané údaje používame výlučne na zasielanie spravodajov - najmä preto nie sú poskytované tretím stranám.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR.

Svoj súhlas so zasielaním bulletinu môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti v súlade s článkom 7 ods. 3 GDPR. Na tento účel nás stačí informovať o svojom odvolaní alebo použiť odkaz na odhlásenie, ktorý je súčasťou každého bulletinu.

Online žiadosti o zamestnanie / zverejnenie inzerátov na inzerát

Ponúkame vám možnosť prihlásiť sa k nám prostredníctvom našej webovej stránky. S týmito digitálnymi aplikáciami budú vaše údaje o žiadateľovi a prihláške elektronicky zhromažďované a spracovávané nami, aby sme zvládli proces podávania žiadostí.

Právnym základom tohto spracovania je § 26 ods. 1 veta 1 BDSG v spojení s článkom 88 ods. 1 GDPR.

Ak dôjde k uzatvoreniu pracovnej zmluvy po procese podávania žiadostí, údaje, ktoré ste predložili počas žiadosti, uložíme do vášho osobného spisu na účely obvyklého organizačného a administratívneho postupu - samozrejme s prihliadnutím na ďalšie zákonné povinnosti.

Právnym základom pre toto spracovanie je tiež § 26 ods. 1 veta 1 BDSG v spojení s článkom 88 ods. 1 GDPR.

Ak je žiadosť zamietnutá, údaje, ktoré nám boli zaslané, automaticky vymažeme dva mesiace po upozornení na zamietnutie. K vymazaniu však nedôjde, ak si údaje vyžadujú dlhšie uchovávanie až na štyri mesiace alebo do ukončenia súdneho konania z dôvodu zákonných ustanovení, napríklad z dôvodu povinnosti predložiť dôkazy podľa AGG.

Právnym základom je v tomto prípade článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR a § 24 ods. 1 č. 2 BDSG. Náš oprávnený záujem spočíva v právnej obrane a presadzovaní.

Ak výslovne súhlasíte s dlhším uchovávaním vašich údajov, napríklad so zaradením do databázy žiadateľov alebo zainteresovaných strán, údaje budú ďalej spracúvané na základe vášho súhlasu. Právnym základom je potom článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR. Svoj súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať v súlade s článkom 7 ods. 3 GDPR tak, že nám ho s účinnosťou do budúcnosti vyhlásite.Vzor vyhlásenia o ochrane údajov od advokátskej kancelárie Weiß & Partner

Pokiaľ je to možné, naši technickí pracovníci vám pomôžu priamo s naším nástrojom na vzdialenú údržbu Webcontrol. Stačí stiahnuť a kontaktovať.